ประเภทผู้ใช้งาน

  • บุคลากรวิทยาลัย จะเสียค่าบริการในระบบการจองอัตโนมัติ ตามข้อตกลงภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
  • กรณีที่บุคลากรวิทยาลัย ต้องการนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำในขณะใช้งานเครื่องมือ จะเสียค่าบริการในอัตราของบุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
  • บุคลากรและนักศึกษาต้องทราบและถือปฏิบัติตาม ระเบียบในการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมื่อจองใช้งานเครื่องมือ
  • บุคลากรภายในสถาบันฯ/บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ /หน่วยงานเอกชน จะเสียค่าบริการตามที่ระบุในแต่ละเครื่องมือ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างจนแล้วเสร็จ ตามข้อตกลงภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

หมายเหตุ

บุคลากรวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ หมายถึง พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน หมายถึง หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520