ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

กรุณาตรวจสอบ email / line ทุกครั้งที่ทำการจองใช้เครื่องมือเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) นำคอลัมน์และตัวทำละลายมาเอง


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 2 - weekend
3 - weekend 4 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 5 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 6 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 7 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 8 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 9 - weekend
10 - weekend 11 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 12 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 13 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 14 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 15 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 16 - weekend
17 - weekend 18 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 19 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 20 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 21 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 22 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 23 - weekend
24 - weekend 25 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 26 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 27 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 28 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 29 - [ 9 10 11 13 14 15 ] 30 - weekend
31 - weekend

เลขที่การจอง ผู้ทำการจอง วันที่ใช้เครื่องมือ 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 สถานะ ค่าใช้จ่าย Action
6519 ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน 2024-03-01       Approve --- ---
6542 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-07 Approve --- ---
6543 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-08 Approve --- ---
6554 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-11 Approve --- ---
6565 ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน 2024-03-12 Approve --- ---
6555 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-13 Approve --- ---
6583 วิชา ปฏิบัติการการสร้างและตรวจวิเคราะห์วัสดุนาโน 2024-03-14   Approve --- ---
6552 ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน 2024-03-15 Approve --- ---
6617 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-19   Approve --- ---
6619 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-20       Approve --- ---
6618 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-21   Approve --- ---
6637 ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน 2024-03-22 Approve --- ---
6644 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-26   Approve --- ---
6666 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-27       Approve --- ---
6650 ผศ.ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน 2024-03-28       Approve --- ---
6667 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2024-03-29   Approve --- ---
Updated :