Home » Testing process

การส่งตัวอย่างทดสอบ

(บุคคลภายนอก/กรณีมีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง

Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น
โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด

กรุณาชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ เช่น ตัวอย่างต้องการวัดที่ใช้แก๊สจำเพาะ จำเพาะความยาวคลื่น หรือ แหล่งกำเนิดแสง (แจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับ ถ้ามี)
(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

การกรอกแบบฟอร์มและการจองเครื่องมือ

 1. ผู้ใช้บริการติดต่อส่งตัวอย่างทดสอบ นักวิทยาศาสตร์ประเมินตัวอย่างสามารถวัดทดสอบได้ และชี้แจงราคาค่าใช้บริการวัด
 2. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม “ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง” ในระบบ แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วน
  ได้ที่ https://forms.gle/kMtwSq7jUy3mpgt58
 3. ผู้กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล “ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง” ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
 4. พิมพ์เอกสารและลงนาม (ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้) ส่งกลับมาที่อีเมลติดต่อสอบถามการทดสอบไว้ก่อนหน้าแล้ว
QR Code Sci

การส่งตัวอย่างทดสอบ

 1. ผู้ใช้บริการติดต่อส่งตัวอย่างทดสอบพร้อมกรอกรายละเอียดใน “ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง”
 2. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมเอกสารบัตรจากหน่วยงาน เพื่อการได้รับสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการ สำหรับส่วนลด/ค่ายกเว้น ของหน่วยงานแต่ละประเภท ตามประกาศศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  >> กรณีสังกัดหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรนักศึกษา ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
  >> กรณีสังกัดหน่วยงานของรัฐ ต้องแสดงบัตรประจำตัวหน่วยงานต้นสังกัดออกให้ ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
 3. ตัวอย่างควรมีลักษณะและภาชนะที่เหมาะสม มีการติดชื่อตัวอย่างชัดเจนทุกตัวอย่าง

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งตัวอย่าง
     นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่อง___
     โทร. 02-329-8000 ต่อ 3121
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ
     ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (NMIS)
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
     เลขที่ 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520

Sci Taking a sample
How to pack boxes for moving
How to pack boxes for moving
How to pack boxes for moving
การส่งพัสดุตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์
การส่งตัวอย่างทดสอบด้วยตนเอง
previous arrow
next arrow
 
How to pack boxes for moving
การส่งพัสดุตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์
การส่งตัวอย่างทดสอบด้วยตนเอง
previous arrow
next arrow

การทดสอบตัวอย่าง

วันที่ทดสอบตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมชมการทดสอบได้แต่ต้องได้รับการยินยอมจากนักวิทยาศาสตร์ก่อน หรือ ต้องเข้าเตรียมตัวอย่างขณะทดสอบให้แจ้งกับนักวิทยาศาสตร์

การชำระเงินค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

กรณีจ่ายด้วยเงินสด

ชำระที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ในวันทำการ

กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 1. โดยโอนเข้าบัญชี
  • ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
  • เลขที่บัญชี 088-211066-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 1.  กรุณาส่งจดหมายทางอีเมล jintana.ph@kmitl.ac.th และ nanoinstru@kmitl.ac.th เพื่อยืนยันการชำระเงิน
  • แนบสำเนาใบโอนเงิน หรือสลิป ATM
  • แนบ ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง
  • แจ้งชื่อ และที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี
  • แจ้งชื่อ และที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ) ทางไปรษณีย์
 1. KRIS ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการโอนเงินจริง จึงจะออกใบเสร็จการชำระเงิน
 2. การรับใบเสร็จ สามารถรับใบเสร็จได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระบุในอีเมล (สามารถแจ้งขอสำเนาใบเสร็จได้)

เมื่อชำระค่าบริการแล้วกรุณาส่ง ส่งไฟล์เอกสาร/รูปภาพ สำเนาใบเสร็จ มาทางอีเมล nanoinstru@kmitl.ac.th
จากนั้นรอรับผลการวัดทดสอบทางอีเมล 

หมายเหตุ กรณีผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ และเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างตามเงื่อนไขในคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่างแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการทดสอบทุกกรณี

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน KRIS

การแจ้งผลการทดสอบและการรับตัวอย่างคืน

การการรับตัวอย่างคืน เมื่อเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างเสร็จสิ้นจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับตัวอย่างคืนได้ในวันและเวลาทำการ

 • กรณีรับตัวอย่างคืนด้วยตัวเอง ให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการ (สำเนาใบเสร็จ) เพื่อรับผลการทดสอบพร้อมตัวอย่างคืน
 • กรณีส่งตัวอย่างคืนทางไปรษณีย์ ให้ผู้ใช้บริการส่งแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการทางนักวิทยาศาสตร์หรืออีเมล nanoinstru@kmitl.ac.th เพื่อขอรับผลการทดสอบ จากนั้นทางศูนย์เครื่องมือ จะจัดส่งตัวอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการลำดับต่อไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งใน ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง (กรณีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

>> ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ดำเนินการทดสอบหรือส่งผลการทดสอบหากไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้แล้วในหน้าเว็บไซด์นี้

นิยาม การส่งวัดตัวอย่าง

 • กรณีปกติ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้น เครื่องมือที่ใช้ระยะเวลาทดสอบไม่แน่นอน เช่น Surface area and Pore size Analyzer)
 • กรณีเร่งด่วน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีนอกเวลา ทดสอบตัวอย่างในวันและทำการ แต่เนื่องจากการทดสอบนั้นต้องใช้เวลาต่อเนื่องทำให้ทดสอบเกินเวลาทำการปกติ

หมายเหตุ

 • การติดต่อด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
 • ศูนย์เครื่องมือปิดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save