ระเบียบในการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 1. เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โดยหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 3. ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้ที่ www.cmit.kmitl.ac.th ในหัวข้อ ระบบจองเครื่องมือ โดยต้องลงชื่อผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน และสามารถจองล่วงหน้าอย่างช้าที่สุด ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อเข้าใช้งานในวันถัดไป ในส่วนอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศ
  • กรณีผู้ใช้บริการต้องการเข้าใช้งานในวันทำการแรกที่จะถึง นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบการจองในวันทำการแรกนั้น ในเวลา 9.00 น. (เช่น จองวันอาทิตย์ เพื่อเข้าใช้งานในวันจันทร์ นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบการจองและพิจารณาอนุมัติการเข้าใช้งานในวันจันทร์ เวลา 9.00 น.)
  • กรณีผู้ใช้บริการจองใช้เครื่องมือฯ นอกเวลาหรือหลังเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ให้กรอก แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ และหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามอนุมัติการใช้เครื่องมือ จากนั้นยื่นเอกสารให้กับนักวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อเข้าใช้งานในวันถัดไป โดยนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือฯ ให้แก่ผู้ใช้บริการ อัตราค่าบริการเทียบเท่าบุคลากรวิทยาลัย กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา
   ยกเว้น เครื่อง Ball-Milling Machine, Furnace Tube (1 – 2) และ Furnace (1 – 4) จะไม่คิดอัตราค่าบริการหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการ
 1. ผู้ที่ได้แจ้งชื่อเข้าใช้บริการเครื่องมือฯ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้เครื่องมือฯ (ยกเว้น อาจารย์ที่ปรึกษา)
 2. กรณีนักศึกษาเป็นผู้ใช้บริการ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงชื่อจอง และเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับผิดชอบครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายในการให้ช่างเข้ามาตรวจสอบ หรือ ซ่อมแซม รวมทั้งค่าชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย จนเครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 3. กรณีต้องการนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องมือ จะต้องติดต่อสอบถามและนัดหมายกับทางนักวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า ก่อนทำการจองใช้เครื่องมือ โดยจะต้องศึกษาทฤษฎีและหลักการการใช้เครื่องมือ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง โดยอัตราค่าบริการเทียบเท่าบุคลากรภายในสถาบัน
 4. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถใช้งานเครื่องมือ โดยปราศจากนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดช่วงการใช้งานเครื่องมือ
 5. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องมือฯ ด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้ใช้บริการต้องลงบันทึกการใช้งานเครื่องมือ (Log Book) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากไม่กรอกหรือกรอกไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำทดลองของตนเองมาให้พร้อม ทางเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ให้ยืมเฉพาะบางกรณีสำหรับเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น
 8. ผู้ใช้บริการควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับการเข้าใช้เครื่องมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง (ในบางกรณีควรสวมเสื้อกาวน์) และไม่ส่งเสียงดังหรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 9. ห้ามนำ อาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการฯ
 10. กรณีเครื่องมือที่ใช้งานมีปัญหาขัดข้อง จนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ห้ามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยเด็ดขาด โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการในช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. เท่านั้น ในกรณีที่ใช้เครื่องมือนอกเวลาทำการ ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 11. กรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่แล้วเสร็จ หรือมีเหตุจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติงาน ให้ผู้ใช้งานทำการปิดป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสารเคมี ข้อควรระวัง รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน
 12. ห้ามนำเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้องปฏิบัติการฯ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
 13. ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดเครื่องมือ รวมทั้งบริเวณที่ใช้งาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อยหลังเสร็จการปฏิบัติงาน
 14. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการนำเอาของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ กลับไปกำจัดเอง (กรณีเครื่อง HPLC หากต้องการให้ทางส่วนกลางส่งกำจัดให้ จะมีอัตราค่าบริการส่งกำจัดของเสีย กิโลกรัมละ 100 บาท)
 15. ห้ามติดตั้งโปรแกรม นำเข้า หรือลบข้อมูลบนเครื่องมือวัดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
 16. ศูนย์บริการเครื่องมือฯ ขอพิจารณางดให้บริการ หรือส่งผลการทดสอบ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือไม่ชำระค่าบริการ
 17. ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานเครื่องมือฯ ที่นอกเหนือจากระเบียบฯ นี้ ให้หัวหน้าศูนย์บริการเครื่องมือฯ จัดตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ วินิจฉัย และส่งให้คณบดีวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป
Caution Science Lab

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520