ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

การบริหารเงินงบประมาณ

การส่งเสริมความโปร่งใส