ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

การบริหารเงินงบประมาณ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส