โครงการอบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ปี 2556

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าหารือกับนายสฤษฎิ์น้ำค้าง นายอำเภอด่านช้าง นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงการดำเนินงานเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ จากการเกิดของโรคของพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งการหารือครั้งนี้นำมาสู่ความร่วมมือทั้งทางฝ่ายปกครองและทางวิชาการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน และมีการจัดโครงการอบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง ติดอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน หมู่ 3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในโครงการอบรมครั้งนี้ได้เชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง และ สำนักงานการเกษตรอำเภอ ด่านช้าง หรือ โทร. 08 00713534

อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ปี 2556

จากการที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง ณ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชุมชนข้างเคียงในตำบลองค์พระมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในการนำวัสดุนาโนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรดังกล่าวจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องวัสดุนาโนต่อการเพาะปลูก แทนการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิม จึงจัดตั้งโครงการอบรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี