STEMa2018

วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Holiday Inn, Pattaya

ในการประชุมนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจาก 20 ประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 200 คน โดยมีหัวข้อการประชุมวิชาการเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆ ทั้งการสร้าง การตวจสอบ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์งานประชุม http://www.cmit.kmitl.ac.th/stema2018

การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนมหาวชิราวุธ

วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี กับการประยุกต์ใช้งาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

   
   

<< รูปทั้งหมด >>

ผลการการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ตามที่ วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มี การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บัดนี้การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้สิ้นสุดลงแล้ว วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศรายชื่อโครงงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

Continue reading

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนาโนฯ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องแคแสด สำนักงานอธิการบดี สจล.

การอบรมวัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2560

ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มีการอบรมวัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี สจล.

นิทรรศการแสดงผลงาน ในงานประชุมประจำปี 2560 เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานประชุมประจำปี 2560 เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” นวัตกรรมหัวใจขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมหัวใจขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต” เเละเป็นประธานในการเปิดประชุมประจำปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จัดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยนาโน

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้จัดให้มีโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของประชากรในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ INLAYA bar&grill อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค่ายอาสา รร.บ้านมาบมะไฟ จ.พิจิตร

วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

โครงการภาคสนามการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนและความปลอดภัยและกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2558

ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี โครงการภาคสนามการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนและความปลอดภัยและกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง หมู่ 3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อบรมการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2558

วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดร่วม“อบรมการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2558” วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

training_kased_2558