งานวิจัย

> Scopus index


ขอให้นักวิจัยทุกท่านโปรดใส่ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ให้นักวิจัยระบุสังกัดในงานตีพิมพ์ดังนี้

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

College of Nanotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 

2. ให้ใส่ข้อความ Acknowledgment ทุกครั้งที่มีการเผยแพร่งานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตีพิมพ์ ดังนี้

This work has partially been supported by the National Nanotechnology Center (NANOTEC), NSTDA, Ministry of Science and Technology, Thailand, through its program of Center of Excellence Network.

 

3. สําหรับงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) ด้วยขอให้เพิ่มข้อมูลของสังกัด ดังนี้

Thailand Center of Excellence in Physics, Commission on Higher Education, Ministry of Education, Bangkok 10400, Thailand

หรือแบบย่อๆ ดังนี้

Thailand Center of Excellence in Physics, CHE, Ministry of Education, Bangkok 10400, Thailand