ตราสัญลักษณ์

 

จากลักษณะของภาพกราฟฟิกที่แสดงลักษณะของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึง องค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีลักษณะของตัวอักษร N จากคำว่า NANO

ส่วนรูปทรงกลมแสดงถึง โลกของความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และยังแสดงถึงการเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯ

เส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว แสดงถึง การพัฒนาและการดำเนินงานทางด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

สีเขียว แสดงถึง สีประจำ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สีแสด แสดงถึง สีประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง