บุคลากรวิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คณบดี

ผศ.ดร. วิภู ศรีสืบสาย

เบอร์โทร 2610

Email : wipoo.sr@kmitl.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร. ปิติพร ถนอมงาม

เบอร์โทร 3081

Email : pitiporn.th@kmitl.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์

เบอร์โทร 3133

Email : winadda.wo@kmitl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์

เบอร์โทร 3128

Email : thutiyaporn.th@kmitl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร. กรกช อ่อนละออ

เบอร์โทร 3128

Email : korakot.on@kmitl.ac.th

หัวหน้าภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ดารินี พรหมโยธิน

เบอร์โทร 3133

Email : darinee.ph@kmitl.ac.th

คณาจารย์

ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว

เบอร์โทร 3079

Email : jiti.nu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. อนุชิต จารุวนาวัฒน์

เบอร์โทร 3078

Email : anuchit.ja@kmtil.ac.th

รศ.ดร.วิษณุ เพชรภา

เบอร์โทร 3119

Email : wisanu.pe@kmitl.ac.th

รศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน

เบอร์โทร 2168

Email : kanokporn.so@kmitl.ac.th

รศ.ดร.เบญจพล ตันฮู้

เบอร์โทร 3128

Email : benchapol.tu@kmitl.ac.th

รศ.ดร.วรรณวิลัย วิทยากร

เบอร์โทร 2169

Email : wanwilai.vi@kmitl.ac.th

ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์

เบอร์โทร 3075

Email : adirek.ra@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร

Email : sutee.ch@kmitl.ac.th

เบอร์โทร 3140

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

เบอร์โทร 3132

Email : apiluck.ei@kmitl.ac.th

ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน

เบอร์โทร 2176

Email : kanokthipb@gmail.com

ผศ.ดร.กนกนันทน์ ภาชีรักษ์

เบอร์โทร 3132

Email : kanoknan.ph@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.นวพันธ์ ขยันกิจ

เบอร์โทร 2176

Email : navaphun.ka@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.วณิชยา เมฆประสาท

เบอร์โทร 2176

Email : wanichaya.me@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.นงลักษณ์ หวงกำแหง

เบอร์โทร 2173

Email : nongluch.ho@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ทศพล เมลืองนนท์

เบอร์โทร 2173

Email : tosapol.ma@kmitl.ac.th

ดร.สากล ระหงษ์

เบอร์โทร 3075

Email : sakon.ra@kmitl.ac.th

ดร.มยุรี พลเยี่ยม

เบอร์โทร 2172


Email : mayuree.ph@kmitl.ac.th

ดร.ขัตติยา ชลาพัฒน์

เบอร์โทร 2175


Email : khattiya.ch@kmitl.ac.th

ดร.กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์

เบอร์โทร 3075


Email : kittiphong.am@kmitl.ac.th

ดร.ศุภมาส วิรุญจิตร

เบอร์โทร 3075

Email : supamas.wi@kmtil.ac.th

อาจารย์ธีรยุทธ อุวรรณโณ

เบอร์โทร

Email : teerayut.uw @kmtil.ac.th

( ลาศึกษาต่อ )

นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค

นายอดิศร รักมิตร

เบอร์โทร

Email : adisorn.ra@kmitl.ac.th

นางสาววิษา หอมจันทร์

เบอร์โทร

Email : wisa.ho@kmitl.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ภูสุฎา เพ็ชรแบน

เบอร์โทร

Email : poosuda.ph@kmitl.ac.th

นายสุธิชัย สามารถ

เบอร์โทร 3094

Email : sutichai.sa@kmitl.ac.th

นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ

เบอร์โทร 3124

Email : nirut.le@kmitl.ac.th

(ช่างเทคนิค)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

เบอร์โทร 3144

Email : kanniga.tu@kmitl.ac.th

นางสาวฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น

เบอร์โทร 3142

Email : tiwannaporn.po@kmitl.ac.th

นางวิจิตรา แต่งตั้ง

เบอร์โทร 3143

Email : wijitra.ta@kmitl.ac.th

นางแอนนา ถนอมงาม

เบอร์โทร 3034

Email : anna.th@kmitl.ac.th

นางสาวกิตติภา ชูศรี

เบอร์โทร 3074

Email : kittipa.ch@kmitl.ac.th

นายสรายุษ วงษ์จันทรา

เบอร์โทร 2135

Email : sarayut.wo@kmitl.ac.th

นางสาวชิดชนก จรรยาสมสกุล

เบอร์โทร 3075

Email : chitchanok.ja@kmitl.ac.th