รายชื่อบุคลากร

ที่ปรึกษาวิทยาลัยนาโนฯ

ศ.ดร. จิติ หนูแก้ว รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ

คณบดี

ผศ.ดร. วิภู ศรีสืบสาย


รองคณบดี

ผศ.ดร. ปิติพร ถนอมงาม รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา ผศ.ดร. สุธี ชุติไพจิตร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร. กรกช อ่อนละออ ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ดารินี พรหมโยธิน


หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน


หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง

ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์


คณาจารย์

รศ.ดร. กนกพร สมพรไพลิน รศ.ดร. เบญจพล ตันฮู้ รศ.ดร. วรรณวิลัย วิทยากร
ผศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ ผศ.ดร. กนกนันทน์ ภาชีรักษ์ ผศ.ดร. อนุชิต จารุวนาวัฒน์
 ผศ.ดร. วณิชยา เมฆประสาท ผศ.ดร. ทศพล เมลืองนนท์ ผศ.ดร. นงลักษณ์ หวงกำแหง
ผศ.ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ ดร. มยุรี พลเยี่ยม ดร. กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์
ดร.สากล ระหงษ์ ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน ดร. ขัตติยา ชลาพัฒน์
ดร. ศุภมาส วิรุญูจิตร ผศ.ดร. ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

นักวิทยาศาสตร์

นายสุธิชัย สามารถ นายอดิศร  รักมิตร
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภูสุฏา เพ็ชรแบน นางสาววิษา หอมจันทร์

ช่างเทคนิค

นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ

เจ้าหน้าที่

นางกรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ นางสาวฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น นางแอนนา ถนอมงาม
นางวิจิตรา แต่งตั้ง นางสาวกิตติภา ชูศรี นายสรายุษ วงษ์จันทรา

นางสาวชิดชนก จรรยาสมสกุล