ประกาศทั้งหมด

 • ประกาศทั้งหมด
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2562
 • การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

  ประชาสัมพันธ์การประกวดงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
  “ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
  ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 สิงหาคม 256
  2
  ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
  1. ระดับมัธยมศึกษา.
  2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

  เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

  หมายเหตุ*** กรุณาจัดส่งบทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ .doc เพื่อจัดทำลงรูปเล่มเอกสาร

  โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวสามารถส่ง  << ใบสมัคร >> ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562

  ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานรอบแรก วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.00 น.
  ได้ทาง E-mail : nanokmitl@hotmail.com หรือ
  ทางไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
  เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
  สอบถามเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3074 , 3075

 • โครงการอบรมการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2562

  โครงการอบรมการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2562

 • โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562

  โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562

 • Big Cleaning Day ประจำปี 2562
 • CMKL Scholarship-Research Assistantship

  โครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ที่

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  ( CMKL Scholarship-Research Assistantship )

  Road to grad school Workshop edited

 • ศึกษาดูงาน ณ Covestro Thailand Co.,Ltd.

  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษา ณ Covestro Thailand Co.,Ltd. ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  ประจำปีการศึกษา 2560
  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
  วันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 • ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 9

  ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 9

  นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  Nanocarbon Supercapacitor ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยวัสดุคาร์บอนนาโนจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
  – โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  การเพิ่มประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวาด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  สมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์ของนาโนซิงค์ออกไซด์
  – โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  การเพิ่มประสิทธิภาพหมอนยางพาราด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์
  – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

  รางวัลชมเชย
  ฟิล์มวุ้นมะพร้าวนำไฟฟ้า (Transtucent Conducting Nata de Coco Thin Film)
  – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

  การพัฒนาแผ่นครอบแก้วแกลบในการเก็บพลังงานโดยใช้ ZnO
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  การพัฒนากรดจากน้ำปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ลดกลิ่นต้านเชื้อราเพิ่มน้ำหนักยางพารา
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

  ฟิล์มโปรตีนจากขังไหมเสียที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโน TiO2 และ ZnO
  – โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

  การพัฒนาแผ่นฉนวนความเย็นโดยใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ในเครื่องเพลเทียร์
  – โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี


  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  อิฐมอญนาโน
  – โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ศึกษาผลของคาร์บอนแบล็คต่อเยื่อกรองและกระดาษดูดซับ
  – โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อสมบัติของผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว
  – วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  ผลิตภัณฑ์ชะลอเปรี้ยว “ศิริส้ม”
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

  รางวัลชมเชย
  ผลของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่มีต่อคุณภาพของแผ่นปาร์ติเคิลจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
  – โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

  สบู่เหลวอนามัยกำจัดกลิ่น
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

  แผ่นดูดซับกลิ่นจากแกลบและถ่านกัมมันต์
  – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

  ครีมเคลือบผิวอัจฉริยะทำความสะอาดตัวเอง
  – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา


  นวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  ศึกษาคุณภาพของถุงกระดาษนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อการป้องกันการเน่าเสียของผลไม้
  – โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชและการป้องกันเชื้อราด้วยนาโนที่มีต่อการเร่งรากของกิ่งมะนาวตอน
  – โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของผักหวานป่า
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินพันธุ์ Endrilus eugeniae (African night crawler) ที่ใช้ปลูกดาวเรือง
  – โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร

  รางวัลชมเชย
  แอลจิเนตนาโนคอมโพสิทสำหรับชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง
  – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  นาโนซิงค์ออกไซด์ในยางฟองน้ำจากยางพาราเพื่อใช้ในการเพาะต้นกล้า
  – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  ถุงเพาะต้นกล้าตัดปัญหาระบบราก
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

  ศึกษาปุ๋ยหมักน้ำเศษปลานิลนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริฐเติบโตของกล้วยไม้
  – โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร

  การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการผลิตผักกลุ่มไมโครกรีน
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร


  นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  การเพิ่มประสิทธิภาพถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนโดยใช้ธูปฤาษีซับคราบน้ำมันเหลือทิ้งและนาโนคาร์บอนแบล็ค
  – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  การศึกษาประสิทธิภาพการหน่วงไฟของวัสดุทดแทนไม้ที่ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออไซด์ (ZnO)
  – โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  บล็อกเส้นใยสีเสียดเคลือบนาโนช่วยบำบัดน้ำเสีย
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  การบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุบำบัด
  – โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง

  รางวัลชมเชย
  แผ่นนวดเท้าดับกลิ่นจากยางพารา
  – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำ จ.อุบลราชธานี

  การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำด้วยแผ่นทดสอบจากสารนาโนแมกนีไทต์
  – โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

  การใช้ ZnO และสาหร่าย Chlorella Ellipsoidea ที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมาบำบัดน้ำเสียครัวเรือนจากชุมชนหนองจอก
  – โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ.กรุงเทพ

  การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นแปะโดยใช้นาโนคาร์บอนเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นเจลลดไข้
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำ บนพื้นด้วยวัสดุนาโนจากไส้ต้นมันสำปะหลังและไส้ต้นโสน
  – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพ


  นวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  ผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าไหมแต้มหมี่จากธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซด์
  – โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  การเพิ่มมูลค่าผ้าฝ้ายด้วยลายอนุรักษ์จากน้ำสีย้อมมูลวัว
  – โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาการ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  เทียนพรรษานาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO)
  – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  การพัฒนาสมบัติของฝ้ายย้อมโคลนผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ในการผลิตผ้าพื้นเมือง
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  รางวัลชมเชย
  การพัฒนา Geopolymer จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและคาร์บอนแบล็ค
  – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี

  การเพิ่มประสิทธิภาพของหมอนยางพาราด้วยการย้อมสีจากครามนาโน
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  กระติบข้าวนาโน
  – โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

  การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซดืในการยัยยั้งเชื้อราของเส้นใยต้นกกในการทอเสื่อ
  – โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

  เคลือบซิงค์ออกไซด์ยับยั้งเชื้อราบนวัสดุฉาบยุ้งข้าวเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวเปลือก
  – โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม


  นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

  ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

  รางวัลถ้วยพระราชทาน
  การเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกาความบริสุทธิ์สูงที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำจากแกลบ
  – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  แผ่นใสไร้ยูวี
  – วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จ.กรุงเทพ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  Shape and Size Effects of Silver Nanostructures on Raman Signal Enhancement by Surface-Enhanced Raman Scattering
  – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
  ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ
  – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น