คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภู ศรีสืบสาย

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพร ถนอมงาม

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์

หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิเรก แรงกสิกรณ์

หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

รองศาสตราจารย์ ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

หัวหน้าภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. กรกช อ่อนละออ