ศูนย์บริการเครื่องมือและวิเคราะห์วัสดุนาโน

ภารกิจ

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS )
ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์……..