ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ภารกิจ

การนำวัสดุนาโนไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืช และการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก

  • การอบรมการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร
  • การอบรมการใช้วัสดุนาโนและความปลอดภัย