ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

ภารกิจ

  • การนำโจทย์ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมมาแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโน
  • เป็นศูนย์การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี