เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

นางวิจิตรา แต่งตั้ง

นางแอนนา ถนอมงาม

นางสาวฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น

นางสาวชิดชนก จรรยาสมสกุล

นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค

นายอดิศร รักมิตร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภูสุฎา เพ็ชรแบน

นางสาววิษา หอมจันทร์

นางสาวนฤนาฎ เลิศทรัพย์จินดา

นายสุธิชัย สามารถ

นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ