ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี


  • ลิงค์ไปหน้าอื่นๆ เช่น
  • การจองเครื่อง
  • ปฏิทินเครื่อง
  • รายการเครื่องมือ

       ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือมือวัด เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เข้าใช้บริการวัดตัวอย่าง

02 329 8000 ต่อ 3108

nanoinstru@kmitl.ac.th

 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520