องคมนตรี เปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 19 ก.ค. 2555 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง” ศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกรแห่งแรกของไทย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และได้มีการดำเนินงานด้านโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2554-2555 จากผลงานในโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องในงานด้านเกษตรกรรม อาทิเช่น หมู่บ้านมันสำปะหลังนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา และผักหวาน ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้านการลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้วัสดุนาโนและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และอ้อย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาดในต้นพืช การลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุนาโน และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

09:30 น. แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสาร
10:00 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
– อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวเปิดศูนย์วิจัยฯ และทำพิธีเปิดป้าย
10:30 น. ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และแขกผู้มีเกียรติชมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร ด่านช้าง โดยรศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และดร.วิรัตน์ เจริญบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

 

การสำรวจชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี

หลังจากงานประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้ผ่านพ้นไป  ทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของการถ่ายทอดนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยการพยายามจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีขึ้นเพิ่มเติม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีมันสำปะหลังนาบ่อคำขึ้น ทำให้การใช้วัสดุนาโนได้ขยายการใช้งานออกไปในวงกว้าง ในปีนี้ทางวิทยาลัยนาโนฯ จึงได้ออกสำรวจชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและได้รับการยอมรับทางวิชาการจากการชนะการประกวดนวัตกรรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ออกสำรวจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร และสกลนคร นำโดย รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนฯ