การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์การประกวดงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
“ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 สิงหาคม 256
2
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับมัธยมศึกษา.
2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ*** กรุณาจัดส่งบทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ .doc เพื่อจัดทำลงรูปเล่มเอกสาร

โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวสามารถส่ง  << ใบสมัคร >> ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานรอบแรก วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ได้ทาง E-mail : nanokmitl@hotmail.com หรือ
ทางไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สอบถามเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3074 , 3075

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
วันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

STEMa2018

วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Holiday Inn, Pattaya

ในการประชุมนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจาก 20 ประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 200 คน โดยมีหัวข้อการประชุมวิชาการเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆ ทั้งการสร้าง การตวจสอบ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์งานประชุม http://www.cmit.kmitl.ac.th/stema2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง X-Ray Diffractometer

วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง X-Ray Diffractometer เบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30
รอบที่ 2 ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2561 (รับจำนวนจำกัดรอบละ 20 ท่านเท่านั้น)

<< สมัครเข้าร่วมอบรม >>

การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร

ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัด วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ.กรุงเทพ

   
   

<< รูปทั้งหมด >>