Centrifuge

(เครื่องหมุนเหวี่ยง)

Brand / ยี่ห้อ : Hermle

Model / รุ่น : Z36HK

ที่ตั้งเครื่อง : ห้องแลปกลาง ชั้น 2 อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร สจล.

หลักการทำงาน : ใช้แรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางเพื่อแยกตะกอนของสารตัวอย่าง ซึ่งอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่นและขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ โดยทั่วไปจะแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกจากส่วนที่เป็นของเหลวหรือเพื่อแยกของเหลวหลายๆ ชนิด ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตะกอน (Pellet) และส่วนของเหลว

ความเร็วรอบสูงสุด : 30,000 RPM

ปริมาตรสูงสุดของหลอดทดลอง : 6 x 250 ml

ช่วงอุณหภูมิที่ทำได้ : -20 ํC ถึง 40 ํC

ลักษณะของตัวอย่าง : ของเหลว

ชนิด Roter ที่มี :
1. ขนาด 6 x 50 ml, Angle : 26 ํ ความเร็วสูงสุด 21,000 RPM

2. ขนาด 12 x 1.5 ml / 2.0 ml, Angle : 40 ํ ความเร็วสูงสุด 30,000 RPM

**เปิดให้บริการเฉพาะบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เท่านั้น**

Centrifuge
Centrifuge
previous arrow
next arrow
 
Centrifuge
Centrifuge
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
75
150
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
250
500
หน่วยงานเอกชน
500
1,000

ผู้ดูแลเครื่อง

sc2

นายอดิศร รักมิตร

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520