UV – VIS Spectrophotometer (Double Beam) 

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : PG Instruments

Model / รุ่น : T92+ Spectrophotometer

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

    การวัดปริมาณของแสงที่ถูกดูดกลืนทำได้ โดยการให้ลำแสงผ่านเข้าไปในสารตัวอย่าง แล้ววัดปริมาณของแสงที่ทะลุผ่าน เปรียบเทียบกับแสงที่ให้ เนื่องจากสารแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นต่างกัน และปริมาณการดูดกลืนแสงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถตรวจหาปริมาณความเข้มข้นของสารได้

Analysis mode : Transmission and Absorption

Laser source wavelength : 190 – 900 nm

*ข้อมูลผลการทดสอบ เป็นไฟล์ Text เปิดใน Excel ได้ 

ประเภทของตัวอย่าง : 

ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรือของแข็งยอมให้แสงทะลุผ่าน หนาไม่เกิน 5 mm ขนาดไม่เกิน 50 x 50 mm และไม่น้อยกว่า 10 x 15 mm 

ตัวอย่างของหลว : สารตัวอย่างควรมีปริมาตร 3.5 ml สามารถใส่ในคิวเวทท์ ขนาด 10 x 10 mm 

Film Holder UV-vis
Cuvette Holder UV-vis
UV – VIS Spectrophotometer (Double Beam)
Film Holder
Cuvette Holder
previous arrow
next arrow
 
UV – VIS Spectrophotometer (Double Beam)
Film Holder
Cuvette Holder
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
120
240
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
400
800
หน่วยงานเอกชน
800
1,600

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน
ผู้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th
สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น
โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

Ex. ข้อมูลที่นักวิทย์ต้องการเพื่อพิจารณาตัวอย่างว่าทดสอบได้หรือไม่?
เป็นฟิล์มเคลือบบนกระจก จำนวน 10 ตัวอย่าง ขนาด 2 x 5 cm หนา 3 mm (ใช้กระจก 2 แผ่นเป็น Baseline)
Measurement Type: Wavelength Scan
Data Mode: %T
Start Wavelength: 900 nm
End Wavelength: 190 nm

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520