Fourier Transform Infrared Spectrometer

(เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : PerkinElmer Scientific

Model / รุ่น : Spectrum Two FT-IR Spectrometer

(UNIVERSAL ATR SAMPLING ACCESSORY)

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

เป็นการวัดปริมาณของแสงที่ถูกดูดกลืน ด้วยการกระตุ้นสารด้วยพลังงานช่วงแสงอินฟราเรด เนื่องจากโมเลกุลของสารดูดกลืนแสงอินฟราเรดเข้าไปจะทำให้พันธะในโมเลกุลเกิดการสั่นและการหมุน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของโมเลกุล การที่โมเลกุลจะดูดกลืนแสงอินฟราเรดได้นั้นความถี่ของแสงอินฟราเรดต้องเท่ากับความถี่การสั่นของโมเลกุลของสารนั้นๆ ซึ่งสารอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีค่าความถี่ของการสั่นที่จำเพาะและแตกต่างกันไป จึงใช้สันนิฐานหมู่ฟังก์ชันในสารได้

Analysis mode : Transmission and Absorption

Wavelength : 400 – 4,000 cm¹

 

 

ประเภทของตัวอย่าง : 

ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรือของแข็งหนาไม่เกิน 20 mm ขนาดไม่เกิน 50  x 50 mm และไม่น้อยกว่า 5 x 5 mm 

ตัวอย่างของเหลว : สารตัวอย่างควรมีปริมาตร 1 ml (ควรเตรียมตัวทำลายของสารนั้นในการทำความสะอาด)  

ตัวอย่างผง : เป็นผงละเอียดปริมาณเพียงพอต่อการวัด ไม่น้อยกว่า 0.5 g

ลักษณะของผลที่ได้ :
   1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการส่องผ่านของแสง (% Transmittance) กับเลขคลื่น (Wave numbers)
   2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) กับเลขคลื่น (Wave numbers)
 

solid sample FTIR
liquid sample FTIR
FTIR
solid sample
liquid sample
previous arrow
next arrow
 
FTIR
solid sample
liquid sample
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
300
600
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
1,000
2,000
หน่วยงานเอกชน
2,000
4,000

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

sc2

นายอดิศร รักมิตร

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520