Fourier Transform Infrared Spectrometer

(เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : PerkinElmer Scientific

Model / รุ่น : Spectrum Two FT-IR Spectrometer
(UNIVERSAL ATR SAMPLING ACCESSORY; UATR)

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

เป็นการวัดปริมาณของแสงที่ถูกดูดกลืน ด้วยการกระตุ้นสารด้วยพลังงานช่วงแสงอินฟราเรด เนื่องจากโมเลกุลของสารดูดกลืนแสงอินฟราเรดเข้าไปจะทำให้พันธะในโมเลกุลเกิดการสั่นและการหมุน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของโมเลกุล การที่โมเลกุลจะดูดกลืนแสงอินฟราเรดได้นั้นความถี่ของแสงอินฟราเรดต้องเท่ากับความถี่การสั่นของโมเลกุลของสารนั้นๆ ซึ่งสารอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีค่าความถี่ของการสั่นที่จำเพาะและแตกต่างกันไป จึงใช้สันนิฐานหมู่ฟังก์ชันในสารได้

Analysis mode : Transmission and Absorption

Wave number : 400 – 4,000 cm¹

ประเภทของตัวอย่าง : 
ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรือของแข็งหนาไม่เกิน 20 mm ขนาดไม่เกิน 50  x 50 mm และไม่น้อยกว่า 5 x 5 mm (ทดสอบได้เฉพาะพื้นผิวนอกสุด/ฟิล์มบางชั้นนอก)
ตัวอย่างของเหลว : สารตัวอย่างควรมีปริมาตร 1 ml (ควรเตรียมตัวทำลายของสารนั้นในการทำความสะอาด)  
ตัวอย่างผง : เป็นผงละเอียดปริมาณเพียงพอต่อการวัด ไม่น้อยกว่า 0.5 g
ลักษณะของผลที่ได้ :
   1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการส่องผ่านของแสง (% Transmittance) กับเลขคลื่น (Wave numbers) หรือ
   2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) กับเลขคลื่น (Wave numbers)
   3. ได้ข้อมูลดิบเป็นไฟล์ Text สามารเปิดใน Excel และ ภาพกราฟเป็นไฟล์ JPG (ไม่ได้ออกใบรายงานและไม่วิเคราะห์/ระบุชนิดสารให้) 
solid sample FTIR
liquid sample FTIR
FTIR
solid sample
liquid sample
previous arrow
next arrow
 
FTIR
solid sample
liquid sample
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
300
600
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
1,000
2,000
หน่วยงานเอกชน
2,000
4,000

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

sc2

นายอดิศร รักมิตร

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

Ex. ข้อมูลที่นักวิทย์ต้องการเพื่อพิจารณาตัวอย่างว่าทดสอบได้หรือไม่?
ต้องการทดสอบที่ %T Wave number 4000 – 400 cm‾¹, a resolution of 4 cm‾¹ and 16 scans ทดสอบ 1 ครั้ง/ตัวอย่าง
เป็นฟิล์มเคลือบบนกระจก จำนวน 5 ตัวอย่าง ขนาด 2 x 3 mm หนา 3 mm สารของเหลว 1 ตัวอย่าง(1 ml) และผง ZnO จำนวน 2 ตัวอย่าง(0.5g) 

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520