High Performance Liquid Chromatography

(เครื่องโครมาโทรกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง)

Brand / ยี่ห้อ : HITACHI

Model / รุ่น : Chromaster

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : HPLC เป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยกสารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยใช้เฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ (Stationary phase) หรือ คอลัมน์ (Column) กับเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) ในการแยก ซึ่งสารจะถูกแยกออกมาในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสที่เคลื่อนที่หรือเฟสที่อยู่กับที่ โดยสารประกอบที่เข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาจะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) สัญญาณที่บันทึกได้จะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่าโครมาโตแกรม (Chromatogram)

คอลัมน์ (Column) : COSMOSIL 5C18-AR-II

ประเภทของตัวอย่าง : ของเหลว

การเตรียมตัวอย่าง : สารละลายต้องไม่มีตะกอน
(ตัวอย่างต้องผ่านการกรองด้วย Syringe Filter ขนาด 0.22 um
ก่อนเริ่มทำการทดสอบ)

ผลการทดสอบที่จะได้รับ : Report (.PDF)
    – Chromatogram
    – Area %

    – Area
    – Height of Peak

 เงื่อนไขที่ต้องแจ้งก่อนการทดสอบ :
1. ชื่อสารตัวอย่าง

2. Column 
3. Mobile phase 
4. Gradient elution / Isocratic elution
(อัตราส่วนของ Mobile phaseในการทดสอบ)
5. UV absorbance; Wavelength (nm)

6. Column oven temperature (C)
7. Flow rate (ml/min)
8. Injection volume (ul)

หมายเหตุ เครื่องมือ ฯ ไม่มีฐานข้อมูล (Database) ต้องเตรียมสารมาตรฐานมาเอง

HPLC
HPLC
previous arrow
next arrow
 
HPLC
HPLC
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (กรณีนำคอลัมน์และตัวทำละลายมาเอง)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
150
300
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
500
1,000
หน่วยงานเอกชน
1,000
2,000

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (ใช้บริการคอลัมน์ นำตัวทำละลายมาเอง)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
210
420
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
700
1,400
หน่วยงานเอกชน
1,400
2,800

หมายเหตุ


-    ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ต้องแนบ เงื่อนไข (Condition) ในการวิเคราะห์ตัวอย่างมาด้วย ทางศูนย์เครื่องมือ ฯ จะไม่ทำการวิเคราะห์หาให้


-    ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ควรเตรียม ตัวทำละลาย (Mobile Phase) สำหรับการวิเคราะห์มาเอง

     หากไม่เตรียมมา ทางศูนย์เครื่องมือ ฯ จะเรียกเก็บค่าตัวทำละลาย ซึ่งจะมีให้เฉพาะสารเคมีบางชนิดเท่านั้น

     โดย สารเคมี ราคา 800 บาท / ลิตร และ Ultrapure Water ราคา 100 บาท / ลิตร


-    ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ จะคิดตามที่ใช้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาท้องตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ผู้ดูแลเครื่อง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

sc3-2

ว่าที่ ร.ต.ภูสุฎา เพ็ชรแบน

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520