รายละเอียด

เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

      1. ระดับมัธยมศึกษา
          ประเภทรางวัล

  • นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  • นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม
  • นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

          ประเภทรางวัล :นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

 

>>>>>>>ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกยืนยันเข้าร่วมงานประกวดตามลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRjEIjqEBY9CakJ9I05utSWaFutmz20nFlJa45hep0ZjzdsQ/viewform

รายละเอียดการนำเสนอ

การแสดงผลงานประกอบด้วย

>>> บอร์ดแสดงผลงานขนาดกว้าง 1.0 ม. สูง 2.0 ม.
       (โปสเตอร์ขนาด A0)
>>> โต๊ะขนาดยาว 120 ซม. กว้าง 50 ซม.

ตัวอย่างรูปแบบ

====== > download template แสดงผลงาน
สถานที่จัดงานแสดงผลงาน : https://goo.gl/maps/mhKU3cjKeLwHDLji9
เข้าจัดบอร์ดแสดงผลงานก่อนได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ที่จอดรถ : https://goo.gl/maps/wPUrYXNsuCyLocZw9 

สอบถามเพิ่มเติม  02-329-8000 ต่อ 3034
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
รายละเอียดต่างๆในงาน ==>> https://www.facebook.com/CMIT.KMITL