Micro Hardness

(เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Shimadzu

Model / รุ่น : HMV-2T

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์คือการวัดค่าความแข็ง โดยคิดจากน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวของตัวอย่างและทำการวัดขนาดของเส้นทแยงมุมที่เกิดขึ้นจากรอยกด โดยใช้หัวกดเพชรรูปปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีมุมของปลายแหลมขนาด 136° องศา โดยค่าที่ได้ คือ ค่าความแข็งของวัตถุนั้นอยู่ในหน่วย (HV) หรือเรียกว่า ค่าวิกเกอร์ (Vickers Hardness)

ขนาดแรงกดที่ทำได้ : 98.07 mN, 245.2 mN, 490.3 mN , 980.7 mN, 1.96 N, 2.942 N, 4.903 N, 9.807 N, 19.614 N

ระยะเวลากด : 5 – 999 วินาที

เลนต์ใกล้ตา : x10

เลนต์ใกล้วัตถุ : x10, x40

ความละเอียด : 0.01 µm

Effective Measurement : 250 µm (at x40)

Surface Area : 120×120 mm

Stroke : ±12.5 mm

ประเภทของตัวอย่าง : ของแข็ง ผิวหน้าเรียบ

Micro Hardness
Micro Hardness
previous arrow
next arrow
 
Micro Hardness
Micro Hardness
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
165
330
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
550
1,100
หน่วยงานเอกชน
1,100
2,200

ผู้ดูแลเครื่อง

sc2

นายอดิศร รักมิตร

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520