Micro Hardness

(เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Shimadzu

Model / รุ่น : HMV-2T

ที่ตั้งเครื่อง : ห้อง NMIS2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์คือการวัดค่าความแข็ง โดยคิดจากน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวของตัวอย่างและทำการวัดขนาดของเส้นทแยงมุมที่เกิดขึ้นจากรอยกด โดยใช้หัวกดเพชรรูปปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีมุมของปลายแหลมขนาด 136° องศา โดยค่าที่ได้ คือ ค่าความแข็งของวัตถุนั้นอยู่ในหน่วย (HV) หรือเรียกว่า ค่าวิกเกอร์ (Vickers Hardness)

ขนาดแรงกดที่ทำได้ : 98.07 mN, 245.2 mN, 490.3 mN , 980.7 mN, 1.96 N, 2.942 N, 4.903 N, 9.807 N, 19.614 N

ระยะเวลากด : 5 – 999 วินาที

เลนต์ใกล้ตา : x10

เลนต์ใกล้วัตถุ : x10, x40

ความละเอียด : 0.01 µm

Effective Measurement : 250 µm (at x40)

Surface Area : 120×120 mm

Stroke : ±12.5 mm

การเตรียมตัวอย่าง :
1.ของแข็ง ผิวหน้าเรียบ มีความหนาเท่ากันทั้งชิ้นงาน

ผลการทดสอบที่จะได้รับ :
1. รูปรอยกดของตัวอย่าง
2. ไฟล์ข้อมูล MS Word และ PDF

เงื่อนไขที่ต้องแจ้งก่อนการทดสอบ :
1. ชื่อตัวอย่าง
2. ชื่อสารประกอบ
3. ลักษณะของตัวอย่าง
4. ขนาดแรงและระยะเวลาที่กด
5. จำนวนรอบที่ต้องการทดสอบ
6. รูปตัวอย่าง

Micro Hardness
Sample image
Test Results Display
previous arrow
next arrow
 
Micro Hardness
Sample image
Test Results Display
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
165
330
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
550
1,100
หน่วยงานเอกชน
1,100
2,200

ผู้ดูแลเครื่อง

sc2

นายอดิศร รักมิตร

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520