การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมวัสดุนาโน

ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

***เปิดรับจำนวน 15 คน เพิ่มเป็น 60 คน

—– รายละเอียด ——

Posted in .