ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2563

สัมภาษณ์วันที่ 16 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ www.cmit.kmitl.ac.th

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

  1. นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ติดโรค COVID-19 หรือ
  2. พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงาน อันมีสาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ

  3. นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงาน อันมีสาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ
  4. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะคณะกรรมการพิจารณาทุน

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท
  2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องช่วยงานวิทยาลัยนาโน หรือสถาบัน โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

Posted in .