ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.

Online ผ่าน Zoom

กำหนดการ
09:30 : นักศึกษาลงทะเบียน
10:00 : เสวนาการตัดสินใจหลังสำเร็จการศึกษา 
โดย นาย ภูริทัต  นาคะนิเวศน์ และ นาย ณัฐพสิษฐ์  ไชยธนัทกุล (ศิษย์เก่า รุ่น 1)
10:30 : อวยพรว่าที่บัณฑิต โดยคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
11:00 : ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

Posted in .