ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”​

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกับเป็นศูนย์วิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักออกแบบ และนักพัฒนา สามารถใช้พื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ต่อวงการแพทย์ไทย และในด้านการพึ่งพานวัตกรรมตนเองภายในประเทศ ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลค่ามหาศาลในการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในระดับสากลในช่วยเหลือแก่ประเทศที่ขาดแคลนเทคโนโลยีการแพทย์ ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด

Posted in .