พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 “การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด”
ระหว่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
กับ
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

ณ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ 19 กันยายน 2562

Posted in .