รับตรง ‘63 รอบที่ 4 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) รอบที่ 4

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) Round IV

ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in .