โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เพื่อวิเคราะห์สมบัติวัสดุ”

เชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เพื่อวิเคราะห์สมบัติวัสดุ”

จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 และวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ)

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิริธร วิทยาลัยนาโน ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตาม Link ด้านล่างได้เลยครับ

CLICK HERE !!!

Posted in .