รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย. 64
(เริ่มเรียนประมาณ ม.ค. 65)
สมัครเรียนได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cmit.kmitl.ac.th

Posted in and tagged .