ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยาลัยฯ ขอประกาศตารางการสอบกลางภาค online ดังต่อไปนี้

Posted in .