ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศตารางการเรียนการสอนในระบบ online ดังต่อไปนี้

Posted in .