วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

Posted in .