Raman Spectrometer (Multi-wavelength excitation)  Coming Soon
(เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์แบบหลายความยาวคลื่น)

Brand / ยี่ห้อ : HORIBA

Model / รุ่น

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

  ให้แสงกระตุ้นไปที่สารตัวอย่าง โดยที่สารแต่ละตัวจะมีลักษณะการกระเจิงแสงไม่เหมือนกัน หาข้อมูลความถี่ของพันธะเคมีของสารชนิดต่าง ๆ

Laser excitation : 405, 532, 785 nm

Spectral Range : 5000 to 200 cm¹

ประเภทของตัวอย่าง : 

ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรือของแข็ง หนาไม่เกิน 4 cm ขนาดไม่เกิน 10 x 15 cm และไม่น้อยกว่า 5 x 5 mm

ตัวอย่างผง : เป็นผงละเอียดปริมาณผงไม่ควรน้อยกว่า 0.5 g

ตัวอย่างของเหลว : ปริมาตรไม่ควรน้อยกว่า 7 ml

ผู้ส่งทดสอบควรทราบเงื่อนไขก่อนส่งทดสอบ
1. ช่วงเลขคลื่นที่ต้องการทดสอบ (Ex. Wave number 5,000 – 200 cm¹)
2. สารไม่เรืองแสงเมื่อกระตุ้นที่เลเซอร์นั้น
3. สารตัวอย่างกระตุ้นที่เลเซอร์นั้น แล้วให้พีคที่ต้องการได้
4. ได้ข้อมูลดิบเป็นไฟล์ .CSV สามารเปิดใน Excel และ ภาพกราฟเป็นไฟล์ PDF (ไม่ได้ออกใบรายงาน) H

Raman3Laser1
Raman3Laser1
previous arrow
next arrow
 
Raman3Laser1
Raman3Laser1
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
300
600
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
1,000
2,000
หน่วยงานเอกชน
2,000
4,000

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน
ผู้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น
โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

Ex. ข้อมูลที่นักวิทย์ต้องการเพื่อพิจารณาตัวอย่างว่าทดสอบได้หรือไม่?
เลเซอร์ที่ต้องการให้ใช้ทดสอบตัวอย่าง 405 nm
ต้องการทดสอบที่ Wave number 4,000 – 500 cm‾¹ 
เป็นฟิล์มเคลือบบนกระจก จำนวน 5 ตัวอย่าง ขนาด 2 x 5 cm หนา 3 mm ของเหลว 2 ตัวอย่าง และผง ZnO จำนวน 2 ตัวอย่าง กดอัดเป็นก้อนได้
เมื่อกระตุ้นด้วย Laser ที่ต้องการจะไม่เรืองแสงและให้พีคที่ต้องการได้  

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

การส่งตัวอย่างทดสบ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520