Raman Spectrometer (Multi-wavelength excitation)
(เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : HORIBA

Model / รุ่น

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

  ให้แสงกระตุ้นไปที่สารตัวอย่าง โดยที่สารแต่ละตัวจะมีลักษณะการกระเจิงแสงไม่เหมือนกัน หาข้อมูลความถี่ของพันธะเคมีของสารชนิดต่าง ๆ

Laser excitation : 405, 532, 785 nm

Spectral Range : 5000 to 200 cm¹

ประเภทของตัวอย่าง : 

ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรือของแข็ง หนาไม่เกิน 4 cm ขนาดไม่เกิน 10 x 15 cm และไม่น้อยกว่า 5 x 5 mm

ตัวอย่างผง : เป็นผงละเอียดปริมาณผงไม่ควรน้อยกว่า 0.5 g

ตัวอย่างของเหลว : ปริมาตรไม่ควรน้อยกว่า 7 ml

ผู้ส่งทดสอบควรทราบเงื่อนไขก่อนส่งทดสอบ
1. ช่วงเลขคลื่นที่ต้องการทดสอบ (Ex. Wave number 5,000 – 200 cm¹)
2. สารไม่เรืองแสงเมื่อกระตุ้นที่เลเซอร์นั้น
3. สารตัวอย่างกระตุ้นที่เลเซอร์นั้น แล้วให้พีคที่ต้องการได้
4. ได้ข้อมูลดิบเป็นไฟล์ .CSV สามารเปิดใน Excel และ ภาพกราฟเป็นไฟล์ PDF (ไม่ได้ออกใบรายงาน) H

Raman
Raman Solids Holder
Raman Film Holder
Raman Powder Holder
Raman Capillary Tube Holder
Raman Spectrometer
Raman Holder
Solids Holder
Film Holder
Powder Holder
Capillary Tube Holder
previous arrow
next arrow
 
Raman Spectrometer
Raman Holder
Solids Holder
Film Holder
Powder Holder
Capillary Tube Holder
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
300
600
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
1,000
2,000
หน่วยงานเอกชน
2,000
4,000

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน
ผู้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น

สอบถามข้อมูลก่อนส่งตัวอย่างทดสอบทางอีเมลเท่านั้น
โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

Ex. ข้อมูลที่นักวิทย์ต้องการเพื่อพิจารณาตัวอย่างว่าทดสอบได้หรือไม่?
เลเซอร์ที่ต้องการให้ใช้ทดสอบตัวอย่าง 405 nm
ต้องการทดสอบที่ Wave number 4,000 – 500 cm‾¹ 
เป็นฟิล์มเคลือบบนกระจก จำนวน 5 ตัวอย่าง ขนาด 2 x 5 cm หนา 3 mm ของเหลว 2 ตัวอย่าง และผง ZnO จำนวน 2 ตัวอย่าง กดอัดเป็นก้อนได้
เมื่อกระตุ้นด้วย Laser ที่ต้องการจะไม่เรืองแสงและให้พีคที่ต้องการได้  

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

การส่งตัวอย่างทดสบ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520