Surface Area and Pore Size Analyzer

(เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน)

Brand / ยี่ห้อ : Quantachrome

Model / รุ่น : Autosorb iQ-C-XR-XR-XR

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่ผิว ขนาดของรูพรุน และปริมาตรของรูพรุน ทั้งแบบ  Micropore และ Mesopore  โดยใช้เทคนิคการดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) และเทคนิคการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) ด้วยหลักการ Vacuum volumetric technique

ประเภทของตัวอย่าง : ของแข็ง
เช่น ผง  และชิ้นงานขนาดเล็ก
(ใส่ใน Cell ที่มี่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 9 mm ได้)

การเตรียมตัวอย่าง : บรรจุใส่ภาชนะ
เช่น ถุงซิป ขวดเก็บสาร  
(กรณีตัวอย่างต้องดูแลหรือเก็บรักษาเป็นพิเศษ
โปรดระบุข้อควรระวังและรูปแบบการเก็บโดยละเอียด)

ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ :  0.2 – 0.5 g

ผลการทดสอบที่จะได้รับ :
1. Pore Size
2. BJH Pore Size Distribution Adsorption
3. BJH Pore Size Distribution Desorption
4. DFT method Pore Size Distribution
5. Isotherm
6. Surface Area (Multi-Point BET)

 เงื่อนไขที่ต้องแจ้งก่อนการทดสอบ :
1. อุณหภูมิ และเวลา สำหรับการ Outgas 
2. ต้องการทราบค่าใดบ้าง เช่น Surface Area และ Pore Size

หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่เปิดรับทดสอบ โหมด Chemisorption 

Surface Area and Pore Size Analyzer
Surface Area and Pore Size Analyzer
previous arrow
next arrow
 
Surface Area and Pore Size Analyzer
Surface Area and Pore Size Analyzer
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการ​ทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
45
90
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
150
300
หน่วยงานเอกชน
300
600

ค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

  • ค่า Outgas                                    500 บาท / ตัวอย่าง
  • ค่า Liquid nitrogen                     300 บาท / ครั้ง

    – ตัวอย่างประเภทผง ทดสอบได้ครั้งละ 2 ตัวอย่าง (Sample Cell มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm)
    – ตัวอย่างประเภทชิ้นส่วนหรือเม็ด ทดสอบได้ครั้งละ 2 ตัวอย่าง (Sample Cell มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 mm)

ผู้ดูแลเครื่อง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

sc3-2

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภูสุฎา เพ็ชรแบน

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520