อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2557

อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้สนใจจากทั่วประเทศ

โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์

โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษฎิ์ น้ำค้าง นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนาโนฯ รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมปลูกต้นสักสายพันธ์มเหสักข์ และต้นสักสายพันธ์สักสยามินทร์ จำนวน 200 คู่ ในพื้นที่ 5 ไร่ บริเวณศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง

วัสดุนาโนและความปลอดภัย

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมกล้าลาดกระบัง สจล. โดยศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี ร่วมด้วยสมาชิก ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง ได้แก่ ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ อ.อดิเรก แรงกสิกรณ์ อ.เฉลิมพล สาริบุตร นายสนิท หมอกมืด นายสุธิชัย สามารถ นายณัฐพงษ์ ขำาทอง และว่าที่ ร.ต.ดิเรกฤทธิ์ จันทรวงษ์ ได้ลงพื้นที่ดำาเนินโครงการ ตรวจสอบผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโนต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2556-2557 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2556 ใน พื้นที่ของเกษตรกรที่ร่วมในโครงการวิจัย ในเขตอำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ผลครั้งที่ 1 ของโครงการฯ และจะมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความแน่ใจในความปลอดภัยจากการประยุกต์ใช้วัสดุ นาโนของประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ปี 2556

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าหารือกับนายสฤษฎิ์น้ำค้าง นายอำเภอด่านช้าง นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงการดำเนินงานเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ จากการเกิดของโรคของพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งการหารือครั้งนี้นำมาสู่ความร่วมมือทั้งทางฝ่ายปกครองและทางวิชาการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน และมีการจัดโครงการอบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง ติดอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน หมู่ 3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในโครงการอบรมครั้งนี้ได้เชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง และ สำนักงานการเกษตรอำเภอ ด่านช้าง หรือ โทร. 08 00713534

อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ปี 2556

จากการที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง ณ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชุมชนข้างเคียงในตำบลองค์พระมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในการนำวัสดุนาโนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรดังกล่าวจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องวัสดุนาโนต่อการเพาะปลูก แทนการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิม จึงจัดตั้งโครงการอบรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

องคมนตรี เปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 19 ก.ค. 2555 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง” ศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกรแห่งแรกของไทย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โดยมี นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และได้มีการดำเนินงานด้านโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2554-2555 จากผลงานในโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องในงานด้านเกษตรกรรม อาทิเช่น หมู่บ้านมันสำปะหลังนาโนเทคโนโลยีนาบ่อคำ พระจอมเกล้าลาดกระบัง หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา และผักหวาน ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้านการลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้วัสดุนาโนและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และอ้อย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาดในต้นพืช การลดต้นทุนด้วยการใช้วัสดุนาโน และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

09:30 น. แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสาร
10:00 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
– อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวเปิดศูนย์วิจัยฯ และทำพิธีเปิดป้าย
10:30 น. ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และแขกผู้มีเกียรติชมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร ด่านช้าง โดยรศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และดร.วิรัตน์ เจริญบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

 

การสำรวจชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี

หลังจากงานประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้ผ่านพ้นไป  ทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของการถ่ายทอดนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยการพยายามจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีขึ้นเพิ่มเติม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีมันสำปะหลังนาบ่อคำขึ้น ทำให้การใช้วัสดุนาโนได้ขยายการใช้งานออกไปในวงกว้าง ในปีนี้ทางวิทยาลัยนาโนฯ จึงได้ออกสำรวจชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและได้รับการยอมรับทางวิชาการจากการชนะการประกวดนวัตกรรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ออกสำรวจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร และสกลนคร นำโดย รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนฯ