อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2557

อบรมการใช้วัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้สนใจจากทั่วประเทศ

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กำหนดการพิธีเปิดศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

09:30 น. แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสาร
10:00 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
– อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวเปิดศูนย์วิจัยฯ และทำพิธีเปิดป้าย
10:30 น. ประธานในพิธี พณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และแขกผู้มีเกียรติชมผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และโครงการหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร ด่านช้าง โดยรศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และดร.วิรัตน์ เจริญบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

 

การสำรวจชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยี

หลังจากงานประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้ผ่านพ้นไป  ทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของการถ่ายทอดนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยการพยายามจัดตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีขึ้นเพิ่มเติม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีมันสำปะหลังนาบ่อคำขึ้น ทำให้การใช้วัสดุนาโนได้ขยายการใช้งานออกไปในวงกว้าง ในปีนี้ทางวิทยาลัยนาโนฯ จึงได้ออกสำรวจชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและได้รับการยอมรับทางวิชาการจากการชนะการประกวดนวัตกรรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ออกสำรวจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร และสกลนคร นำโดย รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนฯ