Upright Microscopes

(กล้องจุลทรรศน์ชนิด Upright System)

Brand / ยี่ห้อ : Olympus

Model / รุ่น : BX43

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : 

แสงไฟจากหลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงจะถูกรวบรวมแสงโดย condenser lens ไปตกที่วัตถุที่วางบนแท่นวางวัตถุ จากนั้นเลนส์ใกล้วัตถุจะเป็นตัวขยายวัตถุให้ได้ภาพที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นจะส่งต่อไปยังเลนส์ใกล้ตาเพื่อขยายภาพสุดท้าย ทั้งนี้การเลือกใช้แสงขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่าง

กำลังขยาย : 

  • UMPlan FI 5x/0.15
  • UMPlan FI 10x/0.3
  • MPlan N 50x/0.75
  • MPlan N 100x/0.90
  • Plan N 10x/0.25
  • Plan N 20x/0.4
  • Plan N 40x/0.65

ประเภทของตัวอย่าง : 

ตัวอย่าง : วัสดุหรือของแข็งหรือของเหลว หนาไม่เกิน 10 cm ขนาดไม่เกิน 10 x 10 cm

หมายเหตุ : ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อระบบความพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ 

Upright Microscopes
Upright Microscopes
Upright Microscopes
previous arrow
next arrow
 
Upright Microscopes
Upright Microscopes
previous arrow
next arrow

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
90
180
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
300
600
หน่วยงานเอกชน
600
1,200

ผู้ดูแลเครื่อง

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

sc2

นายอดิศร รักมิตร

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล จากบริษัท/มหาวิทยาลัย และชื่อเครื่องมือที่สนใจพร้อมเงื่อนไขการวัด
ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

เครื่องมืออื่นๆ

02 329 8000 ต่อ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520