การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
วันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

Posted in กิจกรรม, ประกาศ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.