ผลการการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ตามที่ วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มี การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บัดนี้การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้สิ้นสุดลงแล้ว วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศรายชื่อโครงงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

ถ้วยพระราชทานฯ : แผ่นเยื่อโวลเตอิกผลึกคริสตัลไลน์เจลาตินัสแบคทีเรียเซลลูโลส (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการปักชำแบบควบแน่นด้วยไคโตซานจากคราบหนอนนกคอมพาวด์ด้วยซิงค์ออกไซด์ (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : เคสแจ้งเตือนอุณหภูมิ (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : ภาชนะไบโอมิวซิเลจ TiO2 คอมพาวด์ (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

     


ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ถ้วยพระราชทานฯ : การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : วัสดุทดแทนในการก่อสร้างเสริมคุณสมบัติด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ จากกากกาแฟ เปลือกหอยแคลง และยางพารา (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรองรองเท้าดับกลิ่นจากเซลลูโลสของผักตบชวาด้วย ZnO และ C-black (โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : ถุงเพาะ multi sisal เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ยับยั้งเชื่อรา (โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์)

     


ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

ถ้วยพระราชทานฯ : การพัฒนาสมบัติของเม็ดบีทกำจัดหอยศัตรูพืชในทางเกษตรจากพืชในท้องถิ่นด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ (โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : การพัฒนาสมบัติของวัสดุขึ้นรูปถ้วยน้ำหวานเทียมเพื่อการเพาะเลี้ยงชันโรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ (โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ยับยั้งเชื้อราในวัสดุฉาบยุ้งข้าวขี้เปี๊ยะ 3 พลัส (โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : ผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการป้องกันการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว (โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)

     


ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ถ้วยพระราชทานฯ : ระบบบำบัดไอออนโลหะตะกั่วด้วยสารดูดซับนาโนแมกนีไทต์ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ (โรงเรียนศรียานุสรณ์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : การพัฒนาฟองน้ำดูดซับคราบน้ำมันผสมธูปฤษีและคาร์บอนนาโนทิวบ์โดยใช้วิธีการขึ้นรูปจากยางพารา (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : การพัฒนาอุปกรณ์บำบัดกลิ่นปัสสาวะด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) (โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : บล็อกเส้นใยสีเสียดเคลือบนาโนช่วยบำบัดน้ำเสีย (โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์)

 


ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ถ้วยพระราชทานฯ : การพัฒนาสารติดหน้ากลองเพื่อหน่วงเสียงจากวัสดุในท้องถิ่นด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ (โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : การพัฒนาสมบัติของเส้นกกในการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ย้อมด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากครั่ง (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ่านอัดแท่งนาโนกลิ่นสมุนไพร (โรงเรียนสตรีระนอง)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : ถ่านรีไซเคิลนาโน (โรงเรียสว่างวีระวงศ์)

   


ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเภทนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

ถ้วยพระราชทานฯ : ผลของการฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของแตงเมล่อน (มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาการกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์แบบซีพีซีโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เฟสผสมอนาเทส/รูไทล์เคลือบตรึงบนเม็ดแก้วด้วยกระบวนการจุ่มเคลือบ (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลของการฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี (มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี)
รองชนะเลิศอันดับ 3 : การพัฒนากระบวนการใหม่ในการผลิตแก้วสีโดยใช้อนุภาคเงินนาโนโดยไม่ต้องผ่านการให้ ความร้อนครั้งที่ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)

     


รางวัลชมเชย

  • แบบจำลองระบบกำจัดจุลินทรีย์ในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยปฏิกิริยาโฟโต้แคตาไลซิส (โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์)
  • กระเบื้องเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่ธรรมชาติ (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
  • การย่อยสลายพลาสติก PET โดยใช้นาโน ZnO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา)
  • การสร้างเกมส์ RPG Maker MV เพื่อการศึกษาเรื่องสารนาโน (โรงเรียนสตรีระนอง)
  • เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุบำบัดและการเติมอากาศ (โรงเรียนสตรีระนอง)
  • การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์และวัสดุนาโนคาร์บอนแบล็คในการพัฒนาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว (โรงเรียนสว่างวีระวงศ์) xxxxx
  • ปลาส้มนาโนควบคุมความเปรี้ยว (โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์)
  • ใบตองเทียมจากเส้นใยป่านเคลือบอนุภาคซิลเวอร์ชะลอการเหี่ยวของผัก (โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์)
  • ผลของอนุภาคนาโนต่อการเจริญเติบโตของว่านหางช้างในสภาพปลอดเชื้อ (โรงเรียนสตรีระนอง)
  • เทียนพรรษานาโน (โรงเรียนกันทรารมณ์)

               

Posted in ประกาศ and tagged , , .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.