ศึกษาดูงาน ณ Covestro Thailand Co.,Ltd.


เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษา ณ Covestro Thailand Co.,Ltd. ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Posted in กิจกรรม, ประกาศ and tagged , .

One Comment

  1. Dear sir,
    It is great opportunity for the students who wants learn different Techniques in nanotechnology.

    It’s my great pleasure to introduce myself as Dr. P. Koteswara Rao completed PhD from JNTUH, HYD in the department of Nano science and technology and now working as Associate Professor at IARE,HYD, Telangana,India.I have total 13 years experience in teaching at different engineering colleges. My title of my project synthesis and characterization of ceria based solid electrolyte for solid oxide fuel cells. I am interested to work associated with you for internship programme or which is related my area of research.I want to study Post Doc in your university.Kindly guide me in proper way.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.