การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์การประกวดงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
“ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 สิงหาคม 256
2
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับมัธยมศึกษา.
2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ*** กรุณาจัดส่งบทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ .doc เพื่อจัดทำลงรูปเล่มเอกสาร

โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวสามารถส่ง  << ใบสมัคร >> ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานรอบแรก วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ได้ทาง E-mail : nanokmitl@hotmail.com หรือ
ทางไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สอบถามเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3074 , 3075