TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

แบบ Quota รอบที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 เมษายน 2564

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศตารางการเรียนการสอนในระบบ online ดังต่อไปนี้

รับตรง ‘64 Round 1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Round 1

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) Round 1

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2563 – 21 ธันวาคม. 2563

TCAS1/64 DUAL DEGREE

TCAS1/64 วิศวกรรมวัสดุนาโน

รับตรง ‘64 Early Bird Round วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Early Bird Round

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) Early Bird Round

ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”​

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกับเป็นศูนย์วิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักออกแบบ และนักพัฒนา สามารถใช้พื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ต่อวงการแพทย์ไทย และในด้านการพึ่งพานวัตกรรมตนเองภายในประเทศ ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลค่ามหาศาลในการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในระดับสากลในช่วยเหลือแก่ประเทศที่ขาดแคลนเทคโนโลยีการแพทย์ ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2563

สัมภาษณ์วันที่ 16 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ www.cmit.kmitl.ac.th

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

  1. นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ติดโรค COVID-19 หรือ
  2. พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงาน อันมีสาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ

  3. นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงาน อันมีสาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ
  4. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะคณะกรรมการพิจารณาทุน

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท
  2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องช่วยงานวิทยาลัยนาโน หรือสถาบัน โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ