CMKL Scholarship-Research Assistantships

โครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

( CMKL Scholarship-Research Assistantship )

Road to grad school Workshop edited

โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562

โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” จะมีการจัดอบรมในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3298400 ต่อ 3075 หรือ 085-2752619

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
“ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 สิงหาคม 256
2
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับมัธยมศึกษา.
2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป.

เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ*** กรุณาจัดส่งบทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ .doc เพื่อจัดทำลงรูปเล่มเอกสาร

โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวสามารถส่ง  << ใบสมัคร >> ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562
ได้ทาง E-mail : nanokmitl@hotmail.com หรือ
ทางไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สอบถามเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3074 , 3075

การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว

วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี กับการประยุกต์ใช้งาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอุสระแก้ว จ.สระแก้ว

การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี กับการประยุกต์ใช้งาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี