วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย. 64
(เริ่มเรียนประมาณ ม.ค. 65)
สมัครเรียนได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cmit.kmitl.ac.th

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

แบบ Quota รอบที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 เมษายน 2564

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนาโนฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนาโนฯ
รับสมัคร : บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563
ส่งใบสมัครได้ที่ kittipa.ch@kmitl.ac.th
รายละเอียดตามประกาศ(ไฟล์แนบ)

ประกาศกองทุนบัณฑิตศึกษา

กำหนดการทุนบัณฑิต 63

ใบสมัครทุน

รับตรง ‘63 รอบที่ 3 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) รอบที่ 3

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

STEMa2020

STEMa2020

International conference on Science and Technology of Emerging Material

on July 16-18 2020

at Chiangrai,Thailand

TCAS'63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด