การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว

วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มี การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี กับการประยุกต์ใช้งาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอุสระแก้ว จ.สระแก้ว

Posted in and tagged , .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.